Utbildning

Här presenteras de utbildningar, studiebesök, workshop, seminarier och konferenser som VA-planeringsguiden arrangerar. Se samtliga av VA-guidens utbildningar här.

Är du intresserad av någon av våra kurser som beskrivs, är du varmt välkommen att kontakta oss. För dig som är medlem finns aktuell information om andra aktörers utbildningar i kalendariet.

Intresserad? Gör en intresseanmälan på info@vaplaneringsguiden.se så får du mail när exakt datum är satt för våra kurser.


Kurser vi erbjuder

Kommunal planering och VA-juridik

Utbildningsdagen syftar till att öka kunskapen om VA-juridik och VA-planering och ge exempel på hur kommunen kan använda juridiken på ett effektivt sätt i arbetet med omvandlingsområden. Dagen ger föredrag om rättsläget för PBL, Lagen om allmänna vattentjänster, Miljöbalken och Anläggningslagen och kopplar detta till dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering samt klimatanpassning.

Målgrupp: Planerare, VA-ansvariga och miljötjänstemän på kommuner och Länsstyrelser som arbetar med omvandlingsområden, VA-planering, VA-utbyggnad eller tillsyn på kommunala och enskilda avloppsanläggningar.

Anmäl ditt för intresse för kursen på info@vaplaneringsguiden.se

6§ Lagen om allmänna vattentjänster i VA-planeringen

Utbildningen syftar till att öka kunskapen om 6§ i Lagen om allmänna vattentjänster. Vi lyfter fram exempel på hur kommunerna kan förhålla sig till dessa svåra frågor i VA-planeringen. Utbildningsdagen innehåller föredrag, en genomgång av juridisk praxis och aktuella kommunexempel.

Målgrupp: Tjänstemän på kommuner och Länsstyrelser som arbetar med VA-planering, VA-utbyggnad och tillsyn på enskilda avlopp.

Anmäl ditt för intresse för kursen på info@vaplaneringsguiden.se

Gemensamhetsanläggningar för VA

En utbildningsdag som innehåller exempel och erfarenheter från kommuner som har valt lokala respektive centrala lösningar med olika angreppssätt samt föredrag från jurister, experter och myndigheter. Stor vikt läggs vid diskussioner och erfarenhetsutbyte. Utbildningen ger dig en grundläggande utbildning i lagstiftningarna som berör gemensamhetsanläggningar för VA (Miljöbalken, LAV, Anläggningslagen).

Målgrupp: Kursen riktar sig till både tjänstemän på kommunernas Miljökontor/VA-avdelningar samt förrättningslantmätare.

Anmäl ditt för intresse för kursen på info@vaplaneringsguiden.se