Utredningen om hållbara vattentjänster

VA-planeringsguiden har under september genomfört två utbildningar, en om §6 iP1030865_preview Lagen om allmänna vattentjänster och en om gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp. På båda utbildningarna har representanter från Utredningen om hållbara vattentjänster medverkat och berättat om det nystartade arbetet med att föreslå nya lagar, regler och styrmedel. Medlemmar i VA-planeringsguiden kan ta del av bilderna och läsa en längre sammanfattning här.

Reflektioner från VA-guidens utbildning om gemensamhetsanläggningar för va den 28:e september

inledningI september genomförde VA-planeringsguiden i samarbete med Lantmäteriet för andra gången utbildningen -Gemensamhetsanläggningar för Vatten och avlopp. Intresset för årets utbildning var precis som förra gången jättestort och lokalen var fullsatt av lantmätare från Lantmäteriet och kommuner samt tjänstepersoner från miljökontor och va-förvaltningar. Medlemmar kan läsa reflektioner från dagen här.

Reflektioner från utbildning om § 6 LAV den 12:e september

IMG_1710Den 12:e september genomförde VA-planeringsguiden en utbildning om §6 LAV och kommunens skyldighet att tillhandahålla vattentjänster. Dagen innehöll aktuella kommuncase från Falun, Trosa och Enköpings kommuner samt information från den pågående nationella utredningen om Hållbara vattentjänster, föredrag från Havs- och Vattenmyndigheten, juridik och diskussion. Medlemmar i VA-planeringsguiden kan hitta reflektion och presentationer från dagen här. Föredraget om Utredningen om hållbara vattentjänster finns som ett separat inlägg.

Försök att definiera normaldagvatten

Det har kommit en ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling där ett försök har gjorts att definiera ett så kallat normaldagvatten. Bakgrunden till arbetet är de oklarheter som finns i ansvarsförhållandet mellan fastighetsägare och VA-huvudmän. En definition av normaldagvatten kan vara till hjälp för att reda ut vilket dagvatten en VA-huvudman är skyldig att ta hand om. Läs hela rapporten här (för medlemmar).

Nya expertsvar om dagvatten: dagvattenavgifter och anslutningsavgifter

Dagvattenguiden har fått in två nya intressanta expertsvar inom dagvattenjuridik. Det ena rör en bostadsrättsförening som vägrar betala avgift för att släppa dagvatten på det kommunala systemet då de omhändertar en del vägdagvatten från kommunal mark (läs den här). Den andra frågan rör fastighetsägare som inte vill betala anslutningsavgifter för dagvattenservis i samband med nyläggning av ett dagvattensystem inom verksamhetsområde då de traditionellt har omhändertagit dagvattnet med LOD (läs den här). Hur bör kommunerna förhålla sig till dessa två fall?

Bostadsministerns kommentar om kommunens ansvar för va-utbyggnad

MJ_ IMG_1987 (002)Efter måndagens inslag i Kalla Fakta kommenterade bostadsministern frågan i ett inslag i tv4 nyheterna. Han säger att det är ett problem med de höga kostnaderna för kommunalt va och hoppas att det går att hitta andra alternativa lösningar för VA-försörjning. Bostadsministern lyfter också förväntningarna på Utredningen om hållbara vattentjänster ska konkreta förslag. Vill du veta mer om utredningen finns det tex en facebook sida. Medlemmar kan även läsa mer om utredningen här.

Reflektion: Kalla faktas Stugupproret

Vatten och avlopp väcker starka känslor. Det visas tydligt i Kalla faktas kallafakta16okt3inslag Stugupproret. VA-guiden arbetar med att utveckla VA-planeringen och att besvara kommunernas frågor om just det som programmet tar upp.

Läs en kommentar kring Kalla Faktas program från VA-guidens redaktörer Marie Albinsson och Björn Eriksson. Läs mer

Workshop om separat hantering av klosettvatten

Den 8:e november genomförs en workshop i Västerås om separat hantering av klosettvatten inom ett av MACROS delprojekt. Syftet med workshopen är att tillsammans med andra kommuner och leverantörer diskutera erfarenheter av vakuumsystem och andra typer av snålspolande teknik, brukaraspekter, behov och möjligheter till förbättringar med dagens teknik och identifiera eventuellt behov av teknikutveckling. Workshopen arrangeras av WRS, här hittar du inbjudan och program. Läs mer

Nytt expertsvar om §6 LAV och dagvatten

Dagvattenguiden har ett nytt expertsvar om när 6 § LAV inträder med avseende på dagvatten. Vilka villkor behöver uppfyllas eller triggas för att kommunen ska vara skyldig att inrätta ett verksamhetsområde för dagvatten? Frågan är lika aktuell för VA-planeringsguiden och medlemmar kan hitta expertsvaret i kunskapsbanken.