Försök att definiera normaldagvatten

Det har kommit en ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling där ett försök har gjorts att definiera ett så kallat normaldagvatten. Bakgrunden till arbetet är de oklarheter som finns i ansvarsförhållandet mellan fastighetsägare och VA-huvudmän. En definition av normaldagvatten kan vara till hjälp för att reda ut vilket dagvatten en VA-huvudman är skyldig att ta hand om. Läs hela rapporten här (för medlemmar).

Nya expertsvar om dagvatten: dagvattenavgifter och anslutningsavgifter

Dagvattenguiden har fått in två nya intressanta expertsvar inom dagvattenjuridik. Det ena rör en bostadsrättsförening som vägrar betala avgift för att släppa dagvatten på det kommunala systemet då de omhändertar en del vägdagvatten från kommunal mark (läs den här). Den andra frågan rör fastighetsägare som inte vill betala anslutningsavgifter för dagvattenservis i samband med nyläggning av ett dagvattensystem inom verksamhetsområde då de traditionellt har omhändertagit dagvattnet med LOD (läs den här). Hur bör kommunerna förhålla sig till dessa två fall?

Bostadsministerns kommentar om kommunens ansvar för va-utbyggnad

MJ_ IMG_1987 (002)Efter måndagens inslag i Kalla Fakta kommenterade bostadsministern frågan i ett inslag i tv4 nyheterna. Han säger att det är ett problem med de höga kostnaderna för kommunalt va och hoppas att det går att hitta andra alternativa lösningar för VA-försörjning. Bostadsministern lyfter också förväntningarna på Utredningen om hållbara vattentjänster ska konkreta förslag. Vill du veta mer om utredningen finns det tex en facebook sida. Medlemmar kan även läsa mer om utredningen här.

Reflektion: Kalla faktas Stugupproret

Vatten och avlopp väcker starka känslor. Det visas tydligt i Kalla faktas kallafakta16okt3inslag Stugupproret. VA-guiden arbetar med att utveckla VA-planeringen och att besvara kommunernas frågor om just det som programmet tar upp.

Läs en kommentar kring Kalla Faktas program från VA-guidens redaktörer Marie Albinsson och Björn Eriksson. Läs mer

Workshop om separat hantering av klosettvatten

Den 8:e november genomförs en workshop i Västerås om separat hantering av klosettvatten inom ett av MACROS delprojekt. Syftet med workshopen är att tillsammans med andra kommuner och leverantörer diskutera erfarenheter av vakuumsystem och andra typer av snålspolande teknik, brukaraspekter, behov och möjligheter till förbättringar med dagens teknik och identifiera eventuellt behov av teknikutveckling. Workshopen arrangeras av WRS, här hittar du inbjudan och program. Läs mer

Nytt expertsvar om §6 LAV och dagvatten

Dagvattenguiden har ett nytt expertsvar om när 6 § LAV inträder med avseende på dagvatten. Vilka villkor behöver uppfyllas eller triggas för att kommunen ska vara skyldig att inrätta ett verksamhetsområde för dagvatten? Frågan är lika aktuell för VA-planeringsguiden och medlemmar kan hitta expertsvaret i kunskapsbanken.

Felkopplade ledningar

P4 Stockholm rapporterar om de upptäckter Stockholm Vatten och Avfall gjort i sitt detektivarbete med läckande eller felkopplade ledningar.
Det visade sig att Bällstaån som rinner genom Järfälla, Stockholm och Sundbyberg och är ett av de mest förorenade vattendragen i Stockholms län fått ta emot orenat avloppsvatten på grund av felkopplingar. Man fattade misstankar och spårade med färg. Läs mer

Lyckad utbildning om §6 LAV den 12:e september

Den 12:e september arrangerade VA-guiden för femte gången en utbildning om §6 i Lagen omIMG_1686 allmänna vattentjänster. Dagen innehöll föredrag från kommuner, jurist och experter och berörde allt från VA-planering ur ett nationellt perspektiv ner till ersättningsfrågor vid övertagande av gemensahetsanläggning. Medlemmar i VA-planeringsguiden kommer att få referat och presentationer från dagen.

Två av föreläsarna, Margareta Lundin Unger från Havs- och vattenmyndigheten Sara Linde, sekreterare i Utredningen om hållbara vattentjänster

Rapport från Svenskt Vatten utveckling om ammoniakhygienisering för säker användning av slam i odling

Rapporten som nu finns tillgänglig för alla på Svenskt Vattens hemsida är skriven av Björn Vinnerås, Annika Nordin och Håkan Jönsson SLU. Rapporten sammanställer kunskapsläget om hygiensiering av avloppsslam i Sverige och i andra länder och redogör även för ett pilotförsök som genomförts i Uppsala. Länk till rapport.

Idag finns det inte någon svensk reglering av hygienisering av avloppsslam men hygienisering finns med som en del i det förslag som kom från Naturvårdsverket 2013 men som ännu inte har beslutats.