Rapport om anläggningsavgift och särtaxa

I januari kom en rapport från Svenskt Vatten Utveckling (SVU) om anläggningsavgifter och särtaxa. Rapporten tar upp att det är stora skillnader mellan kommunerna när det gäller kostnader för anslutning och i rapporten presenteras ett enkelt beräkningsverktyg för att kunna analysera den långsiktiga effekten av anläggningsavgiftens storlek. Läs mer

Regeringen tillsätter utredning om små avlopp och 6 §

Den 11 maj meddelade regeringen att det tillsätts en ny utredning om små avlopp och lagen om allmänna vattentjänster. Uppdraget blir tredelat och ska:

  • Föreslå åtgärder som ökar åtgärdstakten för små avlopp
  • Se över ansvarsreglerna för vatten och avlopp
  • Föreslå vilken myndighet som ska ge tillsynsstöd i frågan om tillämpningen av 6 § lagen om allmänna vattentjänster till kommuner och länsstyrelser. Läs mer

Pumphuset i Uppsala öppnar

Ännu ett utbildningscentrum har pumphuset-webböppna för barn med inriktning mot vatten. VA-guiden var på plats vid invigningen av Pumphuset där både talare och en skolklass bjudits in. Sigrid De Geyter, VD för Uppsala Vatten och Avfall, lämnade över till Mattias Klum som efter en kort introduktion om hans fotograferande och Vattenambassadörskap gav vidare scenen till den inbjudna skolklassen med smarta 10-åringar. Läs mer

Rapport om avancerad rening av avloppsvatten

I slutet av april kom en ny rapport från Naturvårdsverket om avancerad rening av avloppsvatten för avskiljning av läkemedelsrester och andra oönskade ämnen. Rapporten är resultatet av ett regeringsuppdrag där det ingick att analysera behovet av avancerad rening, vilka tekniska lösningar som finns samt konsekvenser för användning av avancerad teknik. Läs rapporten (för medlemmar)

Inducering i tätt åsmaterial

Valboåsen i Gävle har blivit tät på grund av organiskt material. En tillfällig ändring i vattenståndet för flera år sen gav en positiv effekt och den naturliga infiltreringen i markmaterialet runt Gavleån ökade grundvattennivån. Nu har man tagit till ny teknik för att nå en robust dricksvattenproduktion. Läs mer

Nätverksträff 18:e maj

Den 18:e maj arrangeras en nätverksträff för små avlopp i kretslopp i Haninge. Träffen arrangeras i samarbete med Avfall Sveriges slamnätverk. Om du är intresserad av att veta mer om slamnätverket var VA-guiden med på den senaste träffen i Norrköping i december och har sammanfattat det här (för medlemmar).
Program och anmälan till den 18:e maj hittar du här.

Projekt om fällningsdammar

Fällningsdammar är behandlingsanläggningar för avloppsvatten bestående av ett antal dammar där fällningskemikalie, vanligen aluminiumsalt eller släckt kalk, tillsätts. Totalt finns det ca 70 anläggningar i landet, de flesta i mellersta Norrland.

Erfarenheter från fällningsdammar har kartlagts i en projektrapport hösten 2016 och ligger till grund för rekommendationer om utformning och drift av nya och befintliga anläggningar. Läs mer

Ny VA-rådgivare i Umeå

Hans Sandberg är ny VA-rådgivare i Umeå sedan 1:aHans Sandberg november 2016. Hans tjuvstartade och var med på nätverksträffen för VA-rådgivare i Norrtälje i september men nu var vi nyfikna på att höra mer om hur den första tiden har varit och hur VA-rådgivningen kommer att se ut. Hans har en tjänst där han dels kommer att arbeta med VA-rådgivning till fastighetsägare och dels med kommunens utvecklingsstrategi för vatten och avlopp.
Läs mer på medlemssidorna

Spetstekniker för hållbar stadsutveckling

Naturvårdsverkets stöd till stadsinnovationer har väckt stort intresse. Bredden och innovationsrikedomen är stor i de projekt som rullat igång efter höstens utlysning. I den första utlysningen inkom 109 ansökningar till ett totalt sökt belopp om knappt 138 miljoner kronor. Av dessa beviljade Naturvårdsverket 16 projekt stöd med sammanlagt 16,2 miljoner kronor.

Naturvårdsverkets Nanna Wikholm var på plats under VA-guiden konferens Vatten Avlopp Kretslopp 16-17 mars i Norrköping, där hon berättade mer. Läs mer