Rapport om gemensamhetsanläggningar för va

VA-guiden har under 2015-2016 genomfört två projekt om gemensamhetsanläggningar för va. Nu finns slutrapporten från det andra projektet. Syftet med fortsättningsprojektet har varit att utveckla en arbetsprocess för gemensamhetsanläggningar för va, öka kunskapen om drivkrafter och kostnader, samt att samla in erfarenheter om hur kommuner hanterar gemensamhetsanläggningar i sin va-planering. Båda projekten är finansierade av Havs- och vattenmyndighetens anslag 1:12 Åtgärder för havs – och vattenmiljö. Rapporten hittar du här.

Som bilaga till rapporten finns en bilaga ”Arbetsprocess för bildandet av gemensamhetsanläggningar för va – ett stöd för fastighetsägare, kommuner och lantmäterimyndigheter”

Projektet resulterade även i Examensarbete gemensamhetsanläggningar– Drivkrafter och kostnader ur ett fastighetsägarperspektiv

Det första projektet handlade om:
Under vilka förutsättningar gemensamhetsanläggningar är en bra lösning
Vilken potential gemensamhetsanläggningar har
Hur processen för att bilda gemensamhetsanläggningar kan se ut.
Rapporten hittar du här

Av Marie A 29 november 2017

Du kan inte kommentera.