Examensarbete om §6 LAV

Examensarbete från studenter på Högskolan Väst som tar upp upp avgränsning av verksamhetsområden. De fem kommunerna som tas upp och exemplifieras i studien är Lerum, Lysekil, Skövde, Svenljunga och Vänersborg. Frågeställningarna som tas upp i studien är: hur tolkar kommunerna begreppet ”större sammanhang” i 6 § lagen om allmänna vattentjänster? Den andra frågeställningen  är varför vissa områden i kommunerna ligger utanför verksamhetsområden trots att villkoret om ”större sammanhang” är uppfyllt.

Ur sammanfattningen
För att svara på frågeställningarna har en kombination av, juridisk, kvantitativ och kvalitativ metod använts. Kommunernas VA-planer, som är ett underlag till den kommunala VA-planeringen, har granskats och intervjuer har genomförts för att komplettera VA-planerna samt ge en djupare förståelse för kommunernas beslut.
Studien visar att det varierar från kommun till kommun hur de har valt att tolka begreppet ”större sammanhang” då antalet fastigheter varierar från åtta till 20 stycken. En del av kommunerna använder dessutom begreppen ”samlad bebyggelse” och ”sammanhållen bebyggelse” från PBL, vilket är problematiskt då det är begrepp som rör PBL och inte återfinns i LAV. Vad det gäller den andra frågeställningen fanns det ett samband mellan hur kommunerna har bedömt områden som inte ska anslutas. Anledningen är att dessa områden är lågt prioriterade utifrån en behovs- och möjlighetsbedömning.

Bifogade filer
Av Marie A 17 november 2017

Du kan inte kommentera.