Genomfört webbseminarium om va-rådgivning

Den 11:e december bjöd va-guiden in till ett webbseminariumIMG_2483 om va-rådgivning. På seminariet berättade tre va-rådgivare hur dom arbetar med va-rådgivning och därför diskuterades nationellt stöd till va-rådgivning och vilket stöd fastighetsägare behöver när de ska välja avloppslösning. Presentationer (för medlemmar)

Webbseminarium har efterfrågats från våra medlemmar och under 2018 hoppas vi kunna erbjuda er mer av det. Bakom skärmen satt Björn Eriksson, Mats Johansson och Marie Albinsson.

Två nya domar från Mark- och miljööverdomstolen

Det har kommit två nya domar från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) som handlar om avlopp. Det första handlar om kommunens skyldighet att tillhandahålla vatten och avlopp. Det andra handlar om ansvar för enheter till lågtrycksavlopp, LTA-enheter. Läs mer (för medlemmar)

Föreskrifter för att undvika vattenbrist?

Havs- och vattenmyndigheten har ett pågående uppdrag om vattenbrist och om det finns förutsättningar för och ett behov av föreskrifter för att under allvarliga och akuta förhållanden undvika vattenbrist. Uppdraget ska redovisas senast 31 januari 2018 till Regeringskansliet.  Läs mer

Rapport om gemensamhetsanläggningar för va

VA-guiden har under 2015-2016 genomfört två projekt om gemensamhetsanläggningar för va. Nu finns slutrapporten från det andra projektet. Syftet med fortsättningsprojektet har varit att utveckla en arbetsprocess för gemensamhetsanläggningar för va, öka kunskapen om drivkrafter och kostnader, samt att samla in erfarenheter om hur kommuner hanterar gemensamhetsanläggningar i sin va-planering. Båda projekten är finansierade av Havs- och vattenmyndighetens anslag 1:12 Åtgärder för havs – och vattenmiljö. Rapporten hittar du här. Läs mer

Svenskt vatten vill ändra Lagen om allmänna vattentjänster

Svenskt Vatten har kommit med ett förslag på hur Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) kan vidareutvecklas och förbättras. Lagen är nu 10 år och den behöver ändras och bli mer flexibel och underlätta investeringar. Förslaget fokuserar på de tre områdena, §6, ansvar för dagvatten, finansiering av investeringar. Läs mer

Examensarbete om §6 LAV

Examensarbete från studenter på Högskolan Väst som tar upp upp avgränsning av verksamhetsområden. De fem kommunerna som tas upp och exemplifieras i studien är Lerum, Lysekil, Skövde, Svenljunga och Vänersborg. Frågeställningarna som tas upp i studien är: hur tolkar kommunerna begreppet ”större sammanhang” i 6 § lagen om allmänna vattentjänster? Den andra frågeställningen  är varför vissa områden i kommunerna ligger utanför verksamhetsområden trots att villkoret om ”större sammanhang” är uppfyllt. Läs mer

Nytt expertsvar om bedömning av dricksvatten

I samband med VA-guiden utbildning om §6 LAV den 12:e september 2017 kom det in en fråga om vad som behövs för att få fram tillräckligt bra information om enskilt vatten för att kunna göra en bedömning av ett område. VA-guidens expert Maria Hübinette har svarat på frågan (för medlemmar).

Örebro kommun föreslår ny utbyggnadsplan för vatten och avlopp till befintlig bebyggelse

Örebro kommun beslutade 2014 om en tioårig utbyggnadsplan för kommunalt vatten och avlopp till befintlig bebyggelse. Örebro har vuxit kraftigt och utbyggnaden av vatten och avlopp till nya bostadsområden har krävt mer resurser. I början av oktober 2017 godkände Programnämnd samhällsbyggnad en omarbetad utbyggnadsplan som innehåller betydligt färre områden än den tidigare. VA-planeringsguiden har pratat med Stefan Sjögren som är VA-planerare i Örebro kommun om varför man valt dessa ändringar. Läs mer (för medlemmar)