Platser kvar till 6§-utbildning

Välkommen till utbildningsdag den 2 juni i Stockholm med temat Hur ska kommunerna hantera 6§ LAV i VA-planeringen? Kursen ger dig som deltagare kunskapen att kunna arbeta med frågan om vilka områden inom en kommun som är i behov av allmänt va och hur kommunen ska kunna lösa va-försörjningen för dessa.

Program och anmälan
Sista anmälningsdag 26 maj

Omstart i VA-planeringen

På konferensen Vatten Avlopp Kretslopp i Karlstad, den 10-12 mars, berättade Hanna Leife, enhetschef för utredning och planering på va-avdelningen, om Norrtäljes omstart av den VA-plan som omfattade 89 områdes fram till år 2030. Den nya planen som nu är ute på remiss har krympt både i omfattning och genomförande tiden har kortats ner. Läs mer

Planläggning i samband med VA-utbyggnad

Beslutet att genomföra den stora utbyggnaden av VA-systemet på Alnö var delvis baserat på det ökande antalet fast boende på ön. I det bergiga området Spikarna på sydspetsen hade många fastighetsägare svårt att lösa avloppsreningen vilket gav en risk för smittspridning i dricksvattenbrunnarna. Läs mer

Konferens om miljökvalitetsnormer

Våren 2012 startade ett treårigt forskningsprogram, SPEQS (A Systems Perspective on Environmental Quality Standards), som arbetar för att ta fram ny kunskap om det svenska systemet för miljökvalitetsnormer. Idag råder det delvis osäkerhet om hur lagstiftningen ska tillämpas, om normernas funktion och om myndigheternas möjligheter och skyldigheter att agera för att se till att normerna inte överskrids.

Ta del av presentationer från SPEQS slutkonferens. Läs mer

Anmälan och program för 6§-utbildning

Välkommen  på utbildning den 2 juni därsommarstuga du har chansen att öka din kunskap om 6§ i Lagen om allmänna vattentjänster. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med va-planering, va-utbyggnad och tillsyn på små avlopp.

Under dagen kommer fler exempel lyftas fram om hur kommuner kan förhålla sig till dessa svåra frågor i VA-planeringen. Programmet finns här (pdf)

Anmäl dig här

Miljötillsynen ses över

Flera rapporterade brister har lett till beslut om utredning för den svenska miljötillsynen. Bland annat har miljötillsynen försvåras i kommuner som under samma nämnd lagt avdelningar som hanterar tillsyn och drift. Dessutom är resursbrist ett allt vanligare fenomen. Att skapa en organisation för samhällsbyggnad ligger i tiden men även nationella rapporter såsom PFAS utredningen och dricksvattenutredningen kan ha fått bägaren att rinna över. Läs mer

Regeringens dricksvattenutredning

Dricksvattenutredningen överlämnades till regeringen tisdag den 26 april och skicka nu ut på remissomgång. Utredningen anger bland annat att alla allmänna större vattentäkter behöver vattenskyddsområden för att kunna säkras på längre sikt. Dricksvattenutredningen konstaterar att en tredjedel av alla vattentäkter i Sverige inte har något skydd. Läs mer

Utsläppsförbud i Östersjön

Från och med den 1 januari 2019 får nyasjomarke fartyg inte längre släppa ut toalettavfall i Östersjön. Det har den internationella sjöfartsorganisationen IMO beslutat om den 22 april. Läs mer

Nya projektpengar från HaV

Vi på VA-guiden kan med glädje berätta att följande projekt fått medel under 2016.

  • Gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp – fortsättningsprojekt, 225 000 kr
  • Kunskapsläge och nätverksträffar Små avlopp i kretslopp/VA-rådgivning, 240 000 kr
  • Nordiskt nätverk kring små avlopp, 190 000 kr
  • Informationsfilmer om små avlopp, 240 000 krvag-tummeupp

Totalt får VA-guiden 895 000 kr i projektmedel.

Målet med utlysningen är att inhämta och sprida kunskap och bidra till utvecklingen av metoder för att minska utsläpp av övergödande ämnen och olika smittämnen från små avloppsanläggningar. Läs mer