Nya vattendirektivet på plats

Strax innan jul fattade vattendelegationerna i de fem vattendistrikten beslut om nya åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och miljökvalitetsnormer för Sveriges vatten 2016-2021. Vattenförvaltningen går nu in i en ny fas, där ansvariga myndigheter och kommuner behöver se till att åtgärdstakten ökar.

Åtgärdsprogrammen är ändrade utifrån regeringens beslut. Därmed har Sverige politiskt förankrade åtgärdsprogram på högsta nationella nivå. Det sänder starka signaler om deras betydelse för svenskt miljömålsarbete. Läs mer

Ny lagstifting och snart ny vägledning

Under våren 2017 intensifierar Naturvårdsverket sitt arbete med att ta fram vägledning till de nya föreskrifterna NFS 2016:6, om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse. Lagstiftningen trädde i kraft 1 januari 2017, då SNFS 1990:14 och SNFS 1994:7 upphör att gälla. Läs mer

Kolla konferensprogrammet för 16-18 mars

Diskussioner om vatten, avlopp och kretslopp kretsar naturligt om vad som är tekniskt möjligt. Därför valde vi Hållbar VA-teknik för stad och land som tema för konferensen 2017.

Ladda ner konferensprogrammet för Vatten Avlopp Kretslopp genom att klicka på bilden.

Utställningen är fullbokad sen början av december. Nyfiken att se alla som ställer ut? Gå vidare till Våra utställare där du även kan läsa vilka produkter och tjänster företagen har och vad de kommer att ställa ut med.

Målet att skapa mer vatten

I många VA-planer och Vattenplaner talar man om vattenförekomsters induceringsområde. Alltså de markområden som hjälper till att skapa grundvatten. I en rapport från SGU som ska presenteras för Region Gotland i slutet av januari 2017 har man kommit fram till att flera vattentäkter kan bli hjälpta av våtmarker. Läs mer

Avlopp och politik

Oavsett om man har enskilt VA eller kommunal anslutning så finns det kostnader kopplade till båda sätten att få fram dricksvatten och forsla bort och rena avloppsvatten. Men hur ska man göra när fastighetsägare riskerar att drabbas av båda kostnaderna. Att först ordna det befintliga bristfälliga avloppet med ett nytt enskilt avlopp för att sedan ingå i verksamhetsområde för kommunalt VA och bli påförd en servisavgift. Läs mer

Fågor och svar om 6§ LAV i VA-planeringen

Den 2 juni samlandes frågor inforelasning-webb under en utbildningsdag om Hur ska kommunerna hantera 6§ Lagen om allmänna vattentjänster i VA-planeringen. Vi har nu besvarat samtliga av dessa frågor och lagt upp för er medlemmar att ta del av.

Svaren har skrivits av VA-planeringsguiden samt hämtats från Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:15- Juridiken kring vatten och avlopp, svaren har även granskats om kompletterats av Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, som är en av våra experter. Läs mer (för medlemmar)

Vi öppnar för fler medlemskap

Innan det nya året börjar kommer VA-planeringsguiden att öppna upp för företagsmedlemmar. Redan idag tar många kommuner hjälp av olika konsultbolag att ta fram eller hjälpa till med hela eller delar av den kommunala vatten- och avloppsvattenplanen. Vi vill därför bredda den nationell kunskapsbanken inom VA-planering och göra den öppen för alla som arbetar med kommunal planering av vatten och avlopp. Oavsett om man jobbar på kommun eller på privat företag. Läs mer

Framåt för Revaq

Avloppsvattnet och avloppsslammet i Örebro blir allt bättre, det visar i en jämförelse mellan reningsverken i Sverige. Nu fortsätter arbetet med att hitta källor till föroreningar, något reningsverkets enhetschef Linda Osterman beskriver som ett riktigt detektivarbete. Läs mer

Flera avgöranden med avslag

Som del i vår medlemsförmån scannar vi av nya intressanta ärenden från domstolarna i Sverige. Vi har bland annat hämtat in de sista målen från VA-nämnden, som sen årsskiftet behandlas av mark- och miljödomstolen (hovrätten) istället.

Flera av våra medlemmar har bland annat efterfrågat ärenden där ärende om verksamhetsområde för vatten och spillvatten fått avslag. Läs mer