Avlopp och politik

Oavsett om man har enskilt VA eller kommunal anslutning så finns det kostnader kopplade till båda sätten att få fram dricksvatten och forsla bort och rena avloppsvatten. Men hur ska man göra när fastighetsägare riskerar att drabbas av båda kostnaderna. Att först ordna det befintliga bristfälliga avloppet med ett nytt enskilt avlopp för att sedan ingå i verksamhetsområde för kommunalt VA och bli påförd en servisavgift. Läs mer

Fågor och svar om 6§ LAV i VA-planeringen

Den 2 juni samlandes frågor in under en utbildningsdag om Hur ska kommunerna hantera 6§ Lagen om allmänna vattentjänster i VA-planeringen. Vi har nu besvarat samtliga av dessa frågor och lagt upp för er medlemmar att ta del av.

Svaren har skrivits av VA-planeringsguiden samt hämtats från Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:15- Juridiken kring vatten och avlopp, svaren har även granskats om kompletterats av Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, som är en av våra experter. Läs mer (för medlemmar)

Vi öppnar för fler medlemskap

Innan det nya året börjar kommer VA-planeringsguiden att öppna upp för företagsmedlemmar. Redan idag tar många kommuner hjälp av olika konsultbolag att ta fram eller hjälpa till med hela eller delar av den kommunala vatten- och avloppsvattenplanen. Vi vill därför bredda den nationell kunskapsbanken inom VA-planering och göra den öppen för alla som arbetar med kommunal planering av vatten och avlopp. Oavsett om man jobbar på kommun eller på privat företag. Läs mer

Framåt för Revaq

Avloppsvattnet och avloppsslammet i Örebro blir allt bättre, det visar i en jämförelse mellan reningsverken i Sverige. Nu fortsätter arbetet med att hitta källor till föroreningar, något reningsverkets enhetschef Linda Osterman beskriver som ett riktigt detektivarbete. Läs mer

Flera avgöranden med avslag

Som del i vår medlemsförmån scannar vi av nya intressanta ärenden från domstolarna i Sverige. Vi har bland annat hämtat in de sista målen från VA-nämnden, som sen årsskiftet behandlas av mark- och miljödomstolen (hovrätten) istället.

Flera av våra medlemmar har bland annat efterfrågat ärenden där ärende om verksamhetsområde för vatten och spillvatten fått avslag. Läs mer

Slutredovisning om VA-rådgivning

Sigtuna Vatten & Renhållning LOVA-logotypbjuder in till slutseminarium för deras LOVA projekt som 2016 har handlat om VA-rådgivning. Målet för projektet var att etablera ett erfarenhetsutbyte mellan Stockholms läns VA-rådgivare.

Läs programmet (pdf) Läs mer

Genomförd nätverksträff små avlopp i kretslopp

Den 4:e oktober genomfördes en nätverksträff om små avlopp i kretslopp i Uddevalla. Träffen innehöll både föredrag, studiebesök och tid för diskussioner.

Träffen var en del i det HaV-finansierade projekt om små avlopp i kretslopp som VA-guiden genomför under 2016, den andra delen av projektet är en kunskapssammanställning, resultatet från kunskapssammanställningen kommer under november.

Medlemmar i VA-planeringsguiden och i nätverket kan hitta alla presentationer från träffen på medlemssidorna.

Nytt från Vattenmyndigheterna

Åtgärdsprogrammen för 2017-2021 är nu fastslagna av regeringen. Beslutet innebär att myndigheterna kan revidera programmen och arbetet med att genomföra dem kan påbörjas.

Mycket arbete kvarstår alltså för de fem Vattenmyndigheterna som kommer arbeta vidare med att revidera åtgärdsprogrammen med utgångspunkt från regeringens beslut. Därefter kommer vattendelegationerna  att ta ställning till en samlad förvaltningsplan, inklusive åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer, för respektive vattendistrikt.  Läs mer

Workshop 8:e nov om GA för VA

VA-guiden bjuder in särskilt GAVA-projintresserade tjänstepersoner på kommuner, lantmäterimyndigheter och Länsstyrelser i hela landet till en heldags workshop om gemensamhetsanläggningar för VA. Deltagarantalet är dock begränsat, först till kvarn gäller.

Program och inbjudan Läs mer

Seminarium på VA-mässan

I år igen, 2016, var VA-guiden samarbetspartner till VA-mässan i Jönköping. under mässans första dag, den 27 september, arrangerade VA-guiden ett seminarium om Gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp.

Seminariet innehöll en presentation av de två projekt om gemensamhetsanläggningar för VA, en genomgång av juridiken som berör gemensamhetsanläggningar samt case-presentationer från Kungsbacka och från Skövde kommun.

Medlemmar kan läsa mer och se presentationerna