Riksintresseförklaring av vattenförsörjning

Havs och vattenmyndigheten (HaV) vill kran-torkaändra lagen för att öka skyddet för bland annat Gävles dricksvattentäkt, Valboåsen. Det handlar om HaVs nya rapport om att 28 anläggningar för vattenförsörjning ska klassas som riksintresse. Det kan röra sig om vattenverk, överföringsledningar men också områden för intag av vatten och för infiltration. Tillsammans försörjs över 6,1 miljoner personer med dricksvatten från dessa anläggningar. Läs mer

Ses vi på VA-mässan?

Som samarbetspartner till årets VA-mässa på Elmia i Jönköping träffar vi gärna dig i vår monter eller i vårt seminarium om Gemensamhetsanläggningar för VA. Mer om seminariet

va-massan-16Vi finns på plats alla dagar, 27-29 september, i monter MG 01:17. MG står för mässgatan som ligger i anslutning till Lobby Nord på vägen in mot utställningshall B, direkt efter att du passerat registreringen i Entré Nord. Läs mer

Svt inslag om små avlopp

Personal från miljökontoret i Sollefteå besöker fastighetsägare och uppskattar att de flesta, ca 80 %, saknar efterföljande rening. Det vill säga att avloppsvattnet rinner orenat ut i naturen. Läs mer

Workshop om gemensamhetsanläggningar

Den 8 november i Stockholm bjuder vi in till en workshop där kommuner och lantmätare. Ämnet för dagen är gemensamhetsanläggningar för VA med underlag från den enkät vi tidigare skickat ut i bland annat nyhetsbrev.

Du kan redan nu göra en intresseanmälan i enkäten (ej bindande) som dels ger oss underlag till workshopen men också er input till ett examensarbete.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Stockholms läns kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnder hade i februari ett kvällsseminarium kring miljökvalitetsnormerna för vatten. Seminariet filmades, i två delar, som kan ses via länk.

Läs mer

Nytt vatten i Skellefteå

Redan 2014 beslutas det att centralorten samt omkringliggande områden skulle få nytt dricksvatten till 2019. Nu är byggarbetet igång ordentligt och igenom projekt innebär bland annat

  • Nya upptagsområden i marken från Slind, Medle, Klutmark och Selsforsen
  • Nytt vattenverk byggs i Medle med ledningar in till Skellefteå
  • Matarledning väst om staden
  • Ny vattendom för uttag

Läs mer

Förbud mot Bisfenol A

Den 1 september 2016 förbjöd regeringen tvåkomponentsepoxi som innehåller bisfenol A eller bisfenol A-diglycidyleter. Det får numera inte användas vid gjutning av nya plaströr inuti befintliga tappvattenrör så kallad relining. Bakgrunden till förbudet är ett förslag från Kemikalieinspektionen, Boverket och Livsmedelsverket som myndigheterna lämnade till regeringen i en gemensam rapport 2013. Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens förslag till förordning

Nu har Havs- och vattenmyndighetenHaV överlämnat sitt förslag på ny förordning gällande små avlopp. Detta skedde den 9 september 2016. Förslaget kommer att kompletteras med en konsekvensutredning i mitten på oktober.

Avsikten är att förtydliga regelverket kring de små avloppsanläggningar, öka rättssäkerheten och säkerställa anläggningarnas funktion. Läs mer

Intervjuer om gemensamhetsanläggningar för VA

Passa på att hjälpa examensarbetaren Helena Skeri, student på miljö- och hälsoskyddsprogrammet Stockholms Universitet, att hitta fastighetsägare, kommuner och lantmätare för intervju om gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp (GA för VA). Vi behöver er hjälp med att få en bild av hur landets kommuner arbetar med gemensamhetsanläggningar.

Svara på enkäten
Följ länken för att svara på några korta frågor – det tar mindre än 5 minuter. Läs mer

Inbjudan nätverksträff: Små avlopp i kretslopp 4 oktober

Under 2016 genomför VA-guiden ett projekt om Små avlopp i kretslopp vars syfte är sprida erfarenheter. Projektet finansieras Hav- och vattenmyndighetens anslag för små avlopp.

Kom till Uddevalla och lyssna till föreläsningar från Björn Vinnerås från SLU, pristagare av Avlopp oh Kretsloppspriset 2015, Andreas Roos från Västvatten, Magnus Jönsson från Region Gotland samt diskussioner om bland annat Vem ska äga och ansvara för återföringen? och Kretsloppskrav på små avlopp i tillsyn och tillstånd? Se program (pdf) Läs mer